Are you enjoying life today? (Ecclesiastes 2:12-26)